تبلیغات
terrasse - 923

923

چهارشنبه 3 شهریور 1389 09:46 ب.ظ


ارسال شده در: نوشته های هوبورگ ،


زندگانی زیر این گنبدْ کبود                      آنچنان هم کار آسانی نبود
مردمی خون تشنه از دیدار هم                  همچو گرگان کرده بر کردار هم
سایش دندان...حسودان...رشکها                قطره های ریز باران...اشک ها
بوی مطبوع حماقت ، جوی خون               ساده دل بودن به طرزی واژگون
عشق ها، عشق طلاکاری شده                  عشق یک محصول بازاری شده
خون دل خوردن محبت ساختن                  دست بر دوش کسی انداختن
باز بخشیدن... خیانت یا دروغ                 خیره در چشمان سرد بی فروغ
از خدا گفتن، نشستن با بهان                    تهمت دونی به اهل آسمان
جا نمازی از خدا خالی شده                     مشتری بر ملک دلالی شده
جای بر‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پای بزرگان داشتن                      دیگران را خار و خس انگاشتن
قفل کردن درب را بر مردمی                   در بهای کیسه ای جو، گندمی !
کینه و خشم خدا را یافتن                        رحمتش را قعر چاه انداختن
زندگی یعنی شکستن، له شدن                    در نگاه مردم دون به شدن
حیله و نیرنگ را آموختن                       ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پیرهن بر قامت شب دوختن
سردی دستی که روی آتش است                حذف آن مرزی که تیر آرش است
درد را با اشک و آهی کاستن                   چهره ی بی روح را آراستن
دل شکستن با نگاه و با کلام                    زندگی را خود به خود کردن حرام!
زندگی یعنی برادر شرم کن                     دنده را زیر لگدها نرم کن
زندگی یعنی نهادن زیر تیغ                     دست دزدی را که کردی نان دریغ
خیر خواهی کردن و دل داشتن                  از محبت دانه حاصل داشتن
دانه را در قعر خاک انداختن                    صبر کردن، شاخه ها را ساختن
شاخه را برگی زدن، ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پیراستن                   از حسودی های عالم کاستن
در خزان گل دادن و عاقل شدن                  از غرور و کبر خود غافل شدن
هیچ بودن در سرای ناکسان                     به بود از زندگی با کرکسان
                                                                  نیک آیین/ تابستان 89

نظرات